Allmän information om ekonomiskt stöd till funktionshindrade

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kom 1994 för att ge människor med svåra funktionshinder en laglig och individuell rättighet till ett självständigt liv grundat på självbestämmande, valfrihet och integritet.

Den som är berättigad till personlig assistans ska, så långt som möjligt, kunna leva som andra i motsvarande ålder. Detta innebär inte bara att få sina grundläggande behov tillfredsställda utan även möjlighet att t.ex. sköta ett arbete, göra en resa eller utöva en hobby.

För att kunna bedöma om du har rätt till assistansersättning enligt LSS görs en prövning av Försäkringskassan. Är behovet större än 20 timmar i veckan kan man få assistansersättning.

För att kunna få personlig assistans ska du:

  • ha omfattande och varaktiga fysiska och/eller psykiska funktionshinder (som inte beror på normalt åldrande)
  • funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i vardagslivet och du därmed är i behov av stöd och service

Den som har utvecklingsstörning, autism eller funktionshinder pga hjärnskada i vuxen ålder ska alltid anses uppfylla ovanstående krav.